Uw vertrouwd adres sinds 1978
Schoorsteenveegbedrijf van den Hoorn Elspeet

Algemene-, Leverings-, Betalings- en Verkoopvoorwaarden van:

Schoorsteenveegbedrijf van den Hoorn

Ds. van Paddenburghweg 32 

8075 AM Elspeet 

 

___________________________________________________________________________________

   

Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Opdrachtnemer  : Schoorsteenvegersbedrijf van den Hoorn

Opdrachtgever   : Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die opdracht heeft gegeven

                             om reinigingswerkzaamheden aan zijn/haar schoorsteen en/of zijn/haar kachel

                             en/of bouw- en/of andere werkzaamheden uit te voeren of iedere bevoegde persoon,

                             die daartoe opdracht geeft.

Cliënt                  : degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Afnemer             : Zie opdrachtgever.

Voorwaarden    : De Algemene-, Leverings-, Betalings- en Verkoopvoorwaarden van 

                            Schoorsteenveegbedrijf van den Hoorn.

 

 

Artikel 1: Werkingssfeer/offertes

1.1  

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, en werkuitvoeringen van opdrachtnemer. 

 

1.2

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, geen daarvan uitgezonderd, tenzij tussen

opdrachtnemer en de opdrachtgever/cliënt uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen

 

1.3

Deze algemene voorwaarden zetten daarmee strijdige algemene voorwaarden van opdrachtgever/cliënt opzij

in de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/cliënt.

 

1.4

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend

aanbod bevat en het wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst

van de aanvaarding te herroepen.

 

1.5

Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven,

kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door opdrachtnemer verstrekte gegevens, binden haar niet.

 

1.6

Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien deze schriftelijk door

haar zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht/order zonder opgave

van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze

weigering ontstaat en/of zal ontstaan. Desalniettemin zal opdrachtnemer cliënt in kennis stellen van

de weigering.

 

1.7

De omvang van de verplichtingen van opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na acceptatie van de aanbieding door opdrachtnemer

zal opdrachtgever de opdracht schriftelijk bevestigen. De overeenkomst is voor opdrachtnemer eerst bindend,

indien opdrachtgever de schriftelijke bevestiging "voor akkoord" ondertekend aan opdrachtnemer heeft geretourneerd.

 

1.8

Opdrachtnemer wordt terzake van opdrachten en de uitvoering ervan uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door

degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer

is geregistreerd zijn gerechtigd.

 

1.9

In een offerte is, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, nimmer begrepen: electriciëns-, metaal,- schilder,-

breek,- hak- en timmerwerk, het schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep van

vloerbedekking en/of in de was zetten van vloeren, welke werkzaamheden het voorspelbare indirekte of

direkte gevolg zijn van de uitvoering van de opdracht. De opsomming in dit artikel van extra werkzaamheden

sluit eventueel niet genoemde werkzaamheden niet uit, zodat ook deze nimmer in een offerte zijn begrepen.

 

1.10

Onverkort het bepaalde in de artikelen 1.1 t/m 1.9 met betrekking tot de aanvaarding van schriftelijke offertes

en aanbiedingen worden mondelinge opdrachten door opdrachtnemer aanvaard, indien zij niet een bedrag

van één honderd euro (€ 100,00) overschrijden. Alle overige bepalingen blijven alsdan onverkort van kracht.

 

 

 

Artikel 2 : Prijzen 

2.1

Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW en in Euro’s (Є) vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, heffingen, belastingen, premies en assurantiën, etc.

 

2.2

Indien de kostprijzen en/of de prijzen, waarvoor opdrachtnemer de producten van derden en/of leveranciers betrekt,

tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijziging(en)

ondergaan, heeft opdrachtnemer het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel

de order te annuleren, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect

uit deze wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan. Een en ander laat onverlet het recht van

de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 3: Levering van materialen ten behoeve van onderhoud en reparatie of in verband met verkoop

3.1

Levering vindt plaats vanaf het magazijn. Alle door opdrachtnemer geleverde materialen, ook die welke

franco verkocht zijn, reizen voor rekening en risico van opdrachtnemer.

Het laden en lossen geschiedt eveneens voor rekening en risico van opdrachtnemer.

 

3.2

De opgave van (op)leveringstermijnen en de uitvoering der werkzaamheden in de aanbiedingen,

bevestigingen en/of contracten vermeld, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk

in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

De (op)leveringstermijnen zijn derhalve altijd bij benadering aangegeven (approximatief).

Bij overschrijding van deze termijnen kan opdrachtnemer in overleg treden met de cliënt.

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling ,

ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen danwel enige voor de cliënt uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten, tenzij de overschrijding

als gevolg van opzet of grove schuld plaats heeft.

 

3.3

De materialen worden geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door de cliënt te zijn

aanvaard, zodra de materialen bij de cliënt zijn aangevoerd en gelost.

 

3.4

Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij opdracht vervalt, zal de feitelijke

levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.

 

3.5

Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, is opdrachtnemer bevoegd dit deel op te leveren,

danwel te wachten met de levering tot de gehele opdracht gereed is. Bij oplevering van opdrachten

en gedeelten volgens het vorenstaande, alsook bij oplevering van successieve gedeelten ener opdracht

krachtens overeenkomst, zal iedere oplevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

 

3.6

Voor orders welke een waarde vertegenwoordigen lager dan dertig euro (€ 30,00) worden de reële

voorrijkosten alsmede tweeenhalve euro (€ 2,50) administratiekosten in rekening gebracht.

 

3.7

Opdrachtnemer heeft het recht om voor nader te bepalen materialen een minimum afname voor

levering vast te stellen.

 

3.8

Overheidsmaatregelen in Nederland of in het land waaruit de materialen worden geëxporteerd en

die levering of productie alsmede een wijziging in de status van de cliënt tot gevolg hebben,

ontslaan opdrachtnemer te allen tijde van de verplichting tot uitvoering van de opdracht.

 

3.9

Bij de aflevering van goederen of aflevering van half gerede materialen, heeft de afnemer,

op straffe van vergoeding van schade en kosten, te zorgen:

 

A. dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de verwerking

    moet geschieden zodanig is, dat beschadiging, op welke wijze dan ook, niet plaats zal kunnen vinden.

 

B. dat de toegang tot het terrein of woonhuis of de bedrijfsruimte waar de aflevering moet geschieden,

    onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te doen zijn.

 

C. dat indien een takel, lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt.

    schade daarbij ontstaan, is voor rekening van de afnemer, tenzij schuld van de zijde van opdrachtnemer

    komt vast te staan.

 

D. dat in de ruimte waarin gewerkt moet worden voor elektriciteit, lucht, verwarming en water is gezorgd.

    De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in de normale werktijden, tenzij anders is

    overeengekomen. Schade aan goederen van de opdrachtgever, opgekomen in het kader van aanneming

    van werk of uitvoering, is niet voor rekening van opdrachtnemer, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld.

 

 

Artikel 4: Specifieke risico's

4.1

In het belang van opdrachtgever en opdrachtnemer zal opdrachtnemer alle werkzaamheden uitvoeren

met inachtneming van hetgeen is bepaald in Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de

Raad van 27 juni 2001, waarin minimumvoorschriften zijn opgenomen inzake de veiligheid en

gezondheid door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats. Op grond van Nederlandse en

Europese voorschriften dient opdrachtnemer zich te houden aan alle voorschriften, gegeven op het

gebied van milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden op de arbeidsplaats.

Indien opdrachtnemer genoodzaakt is, op grond van bovengemelde wetgeving en besluiten,

extra maatregelen te moeten treffen op de arbeidsplaats, om de veiligheid en gezondheid in acht te nemen,

behoudt opdrachtnemer zicht het recht voor om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang

op te schorten of te staken (deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat

veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de op een en ander betrekking hebbende verhoging van

de prijs, alsmede de eventuele prijsverhogingen met opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

4.2

Het, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, noodzakelijkerwijs verwijderen van de kachel

en/of verwarming is nimmer in de offerte opgenomen en behoort nimmer tot hetgeen de opdrachtnemer

volgens overeenkomst moet uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is opgenomen.

Dit geldt evenzeer voor het plaatsen van binnen- en/of buitenwanden, danwel dakwanden,

benodigd voor het plaatsen van een schoorsteen en/of een kachel.

Indien bij het ter plaatse arriveren van opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht,

blijkt dat de verwarming niet is verwijderd, dan zal een nieuwe afspraak worden gemaakt met

inachtneming van hetgeen over voorrijkosten en administratiekosten is bepaald in artikel 3.6 van

deze voorwaarden. Weliswaar zouden zich situaties kunnen voordoen waarbij opdrachtnemer

(of diens personeel) de helpende hand bieden op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever.

In een dergelijk uitzonderlijk geval wijst opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor eventuele

schade van de verwarming uitdrukkelijk van de hand.

 

4.3

Indien opdrachtnemer, ondanks dat hij bekend is met het in slechte staat van onderhoud

verkerende dak, de opdracht heeft aanvaard, dan zal zulks in ieder geval in de prijs, welke is opgenomen

in de offerte, tot uitdrukking zijn gebracht. Indien opdrachtnemer eerst nadat hij offerte heeft gedaan

of eerst toen hij voor de uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse kwam de staat van het

dak in ogenschouw heeft kunnen nemen, blijft aldus onverkort het bepaalde in artikel 1.6

van deze voorwaarden onverkort van toepassing.

 

4.4

Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer op de hoogte te stellen van het aanwezig zijn van,

danwel het gebruiken van schadelijke stoffen, zoals asbest en/of eterniet etc.

Opdrachtnemer weigert in ieder geval de verwerking (waaronder sloop en afvoer) van

dergelijke schadelijke stoffen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij ontdekking

tijdens verwerking c.q. uitvoering van de opdracht, door opdrachtnemer van dergelijke stoffen

 om de uitvoering der opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten of te staken

(deze is geheel de zijde van opdrachtnemer), in ieder geval totdat beschermende

maatregelen zijn genomen en de op het risico betrekking hebbende verhoging van de prijs,

alsmede de met de afvoer van dergelijke stoffen samenhangende prijsverhogingen met opdrachtgever

zijn overeengekomen. Onder de schadelijke stoffen als hiervoor bedoeld, is roet niet inbegrepen.

Bij het verwijderen van roet, zal dit door opdrachtnemer worden afgevoerd en door opdrachtnemer

vervolgens worden gestort, een en ander conform de aan opdrachtnemer daartoe opgelegde

overheidsmaatregelen. De stortkosten voor het roet zullen aan opdrachtgever worden doorberekend

en daartoe afzonderlijk worden gefactureerd.

 

 

Artikel 5: Reclames

5.1

De cliënt wordt geacht de door opdrachtnemer geleverde materialen terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

 

5.2

Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde materialen dienen binnen tien dagen na levering

bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht van opdrachtnemer.

 

5.3

In geval van afkeuring van de materialen zal opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld de

afgekeurde materialen opnieuw te leveren danwel alsnog conform de opdracht uit te voeren.

 

5.4

Verwerkte en/of wederverkochte materialen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de

cliënt nog enig reclamerecht toekomt.

 

 

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkomingen / Overmacht

6.1

Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid

nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder

meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie produkten

moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie,

oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand,

inbeslagneming, defecten aan machinerie(ën), transportmoeilijkheden en voorts iedere andere

omstandigheid welke opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer

geen invloed kan uitoefenen.

 

6.2

Indien opdrachtnemer ten gevolge van een hem niet toerekenbare tekortkoming of overmacht niet of

slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij/zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst

de overeenkomst met de cliënt geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel, indien een dergelijke opschorting

vijf maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de

verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie

van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door opdrachtnemer zal de cliënt een redelijk

gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

 

6.3

Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade tengevolge van werkzaamheden

aan schoorstenen met :

A. onvolledig geplaatste voeringen in de schoorsteen.

B. voeringen, welke dermate oud zijn, dat ze in slechte staat verkeren, waardoor gaten in het materiaal vallen.

C. een slechte staat van onderhoud van voeg- en metsel werk, verborgen overige bouwkundige gebreken.

D. slechte aansluiting van de pijpen onderling of op de nisbus in het plafond waardoor roetschade kan

    onstaat als gevolg van lekkage langs de buizen onderling.

E. met dakconstructie van dakpannen of rieten kap welke zijn beklommen t.b.v. het vegen van het

    schoorsteenkanaal of het plaatsen van een kappen.

F. Slecht onderhouden kachels of andere verbrandingshaarden.

 

Artikel 7: Betaling en incasso

7.1

Indien op de factuur geen datum is vermeld, waarop de factuur moet zijn voldaan, dient de factuur

binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de opdrachtnemer.

Vanaf de datum dat de betaling door opdrachtgever/cliënt plaats had moeten vinden tot de datum van betaling

is opdrachtgever/cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim.

Vanaf dat moment is opdrachtgever/cliënt over het factuurbedrag c.q. het restantbedrag ingaande op de

factuurdatum de wettelijke rente cumulatief per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als een

gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling

door opdrachtnemer aan de cliënt is vereist. Alles onverminderd de verdere rechten die opdrachtnemer ter

zake kan uitoefenen. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door opdrachtnemer geldend

maken van haar rechten, voortvloeiende uit of terzake van de met de cliënt afgesloten overeenkomst van koop

en verkoop, daaronder begrepen alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke,

komen voor rekening van de opdrachtgever/cliënt, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden

gesteld op tenminste 15% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van drie honderd euro (€ 300,00)

De in de boeken van opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs

leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

 

7.2

Betaling dient ineens te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij iedere vervallen

termijn wordt geacht een afzonderlijke overeenkomst te vormen.

 

7.3

In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt,

een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure

ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, de

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, alsmede indien

beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de cliënt terstond en in

haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst voor zover

nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en

de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op

schadevergoeding, danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

7.4

De cliënt wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen

14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

 

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1

De geleverde materialen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de cliënt aan alle verplichtingen

jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan.

De cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te bewaren en te verzekeren

tegen alle calamiteiten.

 

8.2

Zolang de materialen eigendom blijven van opdrachtnemer, mag de cliënt ze slechts in zijn normale

bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in

eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de cliënt, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist,

een terstond opeisbare boete ad vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00), is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar,

onverminderd de verdere aanspraken van opdrachtnemer.

 

8.3

Opdrachtnemer heeft het recht om producten die zij onder zich heeft van de cliënt, onder zich te

houden totdat betaling van alle kosten die opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van de overeenkomst

van koop en verkoop met dezelfde cliënt, onverschillig of deze overeenkomst betrekking heeft op voormelde

of op andere producten, tenzij de cliënt een genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1

Behoudens de verplichting van opdrachtnemer om in geval van fabricagefouten, te zorgen voor

kostenloze vervanging of herstel, danwel restitutie van de koopprijs, is opdrachtnemer nimmer,

uit welke hoofde dan ook, voor enige, door de cliënt of door derden geleden of te lijden schade

aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.

 

9.2

Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit de aanwezigheid en/of (mede)gebruik

van de door opdrachtnemer geleverde materialen, is steeds voor rekening van de cliënt en deze zal

opdrachtnemer zo nodig ter zake volledig vrijwaren, behoudens opzet of grove schuld.

 

9.3

Opdrachtnemer heeft aldus het recht om alle aansprakelijkheid af te wijzen en cliënt te verwijzen

naar de fabrikant van het (de) gewraakte product (en), van wie opdrachtnemer de materialen kocht.

 

 

Artikel 10: Algemeen

10.1

Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de cliënt nietig zijn of

niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de

bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende

regeling te treffen

 

10.2

Opdrachtnemer garandeert voor zover van toepassing dat de door haar geleverde produkten als zodanig

geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële

of intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin door opdrachtnemer moet worden erkend of door

een Nederlandse Rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt

vastgesteld dat enig door opdrachtnemer geleverd product wel inbreuk maakt op rechten van derden

als zo-even bedoeld zal opdrachtnemer ter zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken product vervangen

door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht terzake verwerven, danwel

het betrokken goed terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de

normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

Cliënt verliest evenwel het recht op de zo-even aangeduide prestaties, indien hij opdrachtnemer niet

zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat

opdrachtnemer in staat is geweest haar rechten terzake naar behoren te verdedigen.

 

 

Artikel 11: Ontbinding

11.1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt

ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip,

waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, de

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging,

onder curatelestelling of anderzijds de beschikkings- bevoegdheid over zijn vermogen of grote delen daarvan verliest.

 

 

Artikel 12: Annuleringen

12.1 

Indien de cliënt de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle

met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding,

opslag, provisie e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving,

zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

De annuleringskosten bedragen tenminste 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met B.T.W.

 

 

Artikel 13: Geschillen

13.1 

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden

toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke daarmee verband houden, zullen in eerste

instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, welke is ingesteld voor behandeling van geschillen,

welke door opdrachtgevers jegens leden van de vereniging voor een bindende uitspraak wordt voorgelegd,

De uitspraak van de geschillencommissie is bindend voor opdrachtgever en opdrachtnemer.

Slechts indien de geschillencommissie niet tot een uitspraak kan komen, zal het geschil worden voorgelegd

aan de rechter die bevoegd is in het (statutaire) vestigingsgebied van cliënt, onverminderd het recht van hoger beroep.

Opdrachtgever kan bij opdrachtnemer de regeling omtrent de geschillencommissie opvragen.

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 

De verbintenissen tussen opdrachtnemer en de cliënt als bedoeld in artikel 1 zijn bij uitsluiting onderworpen

aan Nederlands Recht.